Garantija un atteikuma tiesības

Garantija

 1. Visām Eholotes.lv interneta veikalā iegādātajām precēm ir ražotāja garantija.
 2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. Informācija par ražotāja garantijas termiņu  izvēlētajai precei atrodama preces aprakstā vai sazinoties ar Eholotes.lv pārstāvi.
 3. Ja ražotāja noteiktais garantijas termiņš precei ir īsāks par 2 gadiem, likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim.
 4. Juridiskām personām, kas nav patērētājs, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā garantija.
 5. Svarīgi! Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: –
  1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
  2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā);
  3. Informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem atrodama ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotāja pārstāvniecībai vai sazinoties ar Eholotes.lv.
 6. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori, piederumiem, kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji u.tml.).
 7. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
  1. precei ir bojājumi, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ:
  2. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
  3. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;
  4. prece, kas ir bojāta lietotāja dēļ (piemēram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns u.tml.);
  5. ja bojājums būs radies barojošā sprieguma, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (triecieni, skrāpējumi);
  6. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
  7. dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
  8. ja izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
  9. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota;
  10. prece izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
  11. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.
  12. Pirms preces nodošanas remontā parūpējieties par datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc datu rezerves kopijas jāveido pirms nodošanas Garantijas servisā.
  13. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, sazinieties ar Eholotes.lv vai vērsieties ražotāja norādītajā Garantijas servisā.
  14. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

Pretenziju un sūdzību pieteikšanas un izskatīšanas kārtība

 1. Pretenzijas pieteikšanas laiks par iegādātām precēm ir 24 mēneši no preces pirkuma brīža.
 2. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistēja preces iegādes dienā, izņemot gadījumu, kad šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu.
 3. Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, patērētājam ir tiesības pieprasīt:
  1. Vispirms – lai bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību VAI apmaina preci, izņemot ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Jāņem vērā arī preces raksturs, kā arī paredzamais tās lietošanas nolūks.
  2.  
  Ja neatbilstību novēršanu nepaveic saprātīgā termiņā vai neapmaina preci, neradot neērtības, patērētājam ir tiesības uz:
  – Cenas attiecīgu samazinājumu.
  – Līguma atcelšanu un naudas atmaksu (izņemot, ja neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt iespējas preci izmantot).
  Samazinot cenu vai atceļot līgumu, var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko patērētājs guvis, lietojot preci un par ko līgumslēdzēju puses nav vienojušās
 4. Ja rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, tas vispirms risināms pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos mutiski vai rakstiski.
 5. Pārdevēja pienākums – sniegt atbildi/ piedāvājumu risinājumam – parasti 15 darbdienu laikā. Atteikums jāpamato.
 6. Ja neizdodas strīdu atrisināt, patērētājs var vērsties:
  1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pēc palīdzības.
  2. Pie attiecīgās jomas ārpustiesas strīdu risinātāja.
 7. 3. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt komisiju.
  4. Tiesā, tai skaitā saskaņā ar procedūru par maza apmēra prasībām.
 8. Ārpustiesas strīdu risināšanas kārtība:
  1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi martins@eholotes.lv vai rakstveidā nosūtot uz adresi: Eholotes.lv Krasta iela 99a, Rīga, LV- 1063.  Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto adresi.
   Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrītat, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvā strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot
   – vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
   – iesnieguma iesniegšanas datumu;
   – strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
  2. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām ārpustiesas strīdu risinātājiem:
   – Strīdu izšķiršana tiešsaitē: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV
   – Strīdu risināšanas process: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
   – Ārpustiesas strīdu risinātāju datubāze: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
  3.  Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija:
   Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
   Tālr.: 65452554;
   e-pasts: ptac@ptac.gov.lv
   mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
   Maksa: Bez maksas
   Valodas: Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam

Atteikuma tiesības

 1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā no brīža kad prece iegūta valdījumā, neminot atgriešanas iemeslu.
 2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ar nepārprotamu paziņojumu, izmantojot www.eholotes.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē Eholotes.lv, reģistrētā adrese: Krasta iela 99a, Rīga, LV-1063, tālr. 29377888, e-pasts: martins@eholotes.lv par lēmumu atteikties no pirkuma. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, paziņojums par atteikumu tiesību izmantošanu jānosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 3. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī aicinām pārliecināties,  vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri.
 4. Ja pircējs atsakās no pirkuma līguma, Eholotes.lv atmaksās visus konkrētā distances līguma ietvaros saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Eholotes.lv piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Eholotes.lv tika informēts par pircēja lēmumu atteikties no šī līguma. Eholotes.lv var aizturēt naudas atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtas patērētāja nosūtītās, atgrieztās preces.
 5. Atcerieties, izsūtot preci Jums jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājumi. Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakām preci, nosūtot atpakaļ,  apdrošināt, pretējā gadījumā par preces bojājumiem atbildību uzņemas patērētājs.
 6. Ja izmantojat atteikuma tiesības, atcerieties, ka Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat  atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 7. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punkts nosaka,  ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja
  • Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta
  • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
  • Līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;
 8. Eholotes.lv vērš uzmanību,  ka ,konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret patērētāju par Eholotes.lv  radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

Piegādes maksa netiek atmaksāta.

Dabas apstākļu radītie bojājumi netiek kompensēti.

Kā atrast vēlamo preci?

Meklēšana pēc atslēgas vārda

Ievadiet atslēgas vārdu sākumlapā esošajā meklēšanas ailītē, un Jums tiks piedāvātas visas šo atslēgas vārdu saturošās preces. Sākumlapas augšējā rīku joslā varat arī uzreiz izvēlēties to produktu grupu, kurā vēlaties sameklēt sev tīkamo preci. Preces piedāvājam meklēt arī pēc to piederības noteiktam zīmolam, šādi varēsiet apskatīt visas konkrētam zīmolam piederīgās preču grupas, kas pārstāvētas mūsu internetveikalā.

Izvērstā meklēšana

Noklikšķinot uz katras produktu grupas, Jums tiek piedāvāta iespēja meklēt preces pēc dažādiem parametriem. Izvēlieties sev piemērotāko parametru, un visas konkrētās produktu grupas preces tiks sarindotas pēc Jūsu izvēles kritērijiem.

Pasūtīšanas informācija

Preces varat pasūtīt:

 • Aizpildot preču pasūtījuma formu pirkuma noformējuma pēdējā solī.
 • Nosūtot izvēlētās preces pilnu nosaukumu, vienību skaitu, kā arī norādot kontaktinformāciju un izvēlēto piegādes un norēķinu formu uz martins@eholotes.lv.
 • Lai veiktu lielāku pasūtījumu komplektāciju, piemēram, izvēloties ar elektroniku aprīkot laivu, pirms pasūtīt nepieciešamās aprīkojuma sastāvdaļas, aicinām uz klātienes tikšanos mūsu birojā Rīgā, Krasta ielā 99a.

Pasūtīšana uz nomaksu

Katrs aizņēmums ir finansiālas saistības, tāpēc rūpīgi izvērtējiet savas iespējas atdot aizdevumu. Eholotes.lv sadarbojas ar visām līzinga kompānijām, noformējiet pasūtījumu, norādot, ka vēlaties makšat ar līzinga maksājumu, mēs Jums izsūtīsim rēķinu par konkrēto preci tieši līzinga formēšanai. Preci varēsiet saņemt nekavējoties pēc rēķina apmaksas.

Plašāk ar kreditēšanas noteikumiem iespējams iepazīties InCREDIT GROUP mājaslapas sadaļā “Preču un pakalpojumu kredīts” vai sazināties ar InCREDIT GROUP konsultantiem https://www.incredit.lv/.

Pasūtījuma limiti kredītlīgumam, apmaksas periodi un apmaksa par līguma noformēšanu

Ja izvēlaties preces Eholotes.lv iegādāties uz nomaksu, minimālā pasūtījuma summa ir 70 EUR. Kredīta ņēmējs var izvēlēties kredīta apmaksas periodu, ņemot vērā, ka apmaksas termiņš ir līdz 48 mēnešiem. Minimālais kredīta termiņš ir 2 mēneši jeb 61 diena.

Mājaslapā www.eholotes.lv  pieejamajam kredītu kalkulatora veiktajiem aprēķiniem ir informatīva nozīme. Kredītu kalkulatorā norādītie aprēķini var atšķirties no aprēķiniem, veicot līguma noformēšanu, un atšķirību gadījumā par noteicošo uzskatāmi aprēķini, kas tiek veikti noformējot līgumu.

Pasūtot preci uz nomaksu (kopā ar kredītlīguma noslēgšanu), kā arī pieņemot pasūtīto preci, Kredīta ņēmējs apņemas pildīt visus Līgumā norādītos punktus un  kredīta apmaksu veikt saskaņā ar norādīto grafiku.

Privātuma politika

Lietotāju datu drošība 

SIA “Ezergailis” ir interneta veikala Eholotes.lv īpašnieks. SIA “Ezergailis” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

 1.  Eholotes.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “Ezergailis” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
  1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
  1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu vietnes izmantošanu.
 2. Pircēju personas datus SIA “Ezergailis” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot pircēju personas datus, SIA “Ezergailis” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 3. Veicot pasūtījumu eholotes.lv, pircējs piekrīt un atļauj SIA “Ezergailis” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt savus personas datus.
 4. Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus pircējs turpmāk sniegs pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
  4.1 datu apstrāde pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
  4.2 dati ir nepieciešami pircēju identificēšanai un uzskaitei;
  4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
  4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (saziņai).
  4.5 dati ir nepieciešami lai izskatītu pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.
 5. SIA “Ezergailis” nodrošina pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot pārdevēja partneriem, kas nodrošina Eholotes.lv iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
 6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA “Ezergailis”, izmantojot e-pasta adresi: martins@eholotes.lv.
 7. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
  7.1 kādas ziņas par pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
  7.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
  7.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
 8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

Sīkdatnes (cookies)

Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un izvērtētu vajadzības uzlabot mājaslapas saturu un tā izvietojumu, par Eholotes.lv apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta mājaslapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

Eholotes.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un iveikala  plašākas izmantošanas iespējas.
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (pircēju). Sīkdatnes Eholotes.lv tiek izmantotas šādiem mērķiem:
1)  iveikala pielāgošanai lietotāju (pircēju) vēlmēm;
2) iveikala iepirkšanās un preču piedāvājuma optimizēšanai;
3)  reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām;
4) statistikas veidošanai par  apmeklētāju skaitu.
Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. Eholotes.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes.  Atsevišķos gadījumos Eholotes.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

Eholotes.lv –  zināšanas un pieredze īstiem copmaņiem

Eholotes.lv ir pieredzes apmaiņas platforma un copes aprīkojuma ekspertu veidota iepirkšanās vietne copmaņiem. Dalāmies zināšanas un pieredzē, lai gan makšķerēšanas sporta entuziasti, gan makšķernieki-amatieri atrastu piemērotākos copes aprīkojuma risinājumus atbilstīgi saviem makšķerēšanas paradumiem.

Eholotes.lv rekvizīti:

Uzņēmums: Ezergailis SIA
Juridiskā adrese: Gobu iela 8, Baloži, LV2128
Faktiskā adrese: Austuves iela 3a, Rīga, LV1063
Reģ.Nr.40003981247
PVN reģ.Nr.: 40003981247

Banka: SEB
IBAN konta nr: LV82UNLA0050011616677

Pasūtīšanas noteikumi

Pasūtījumus varat veikt:

1) aizpildot preču pasūtījumu formu pirkuma noformējuma pēdējā solī i-veikalā

2) rakstot uz martins@eholotes.lv un norādot:

 1. a) preces nosaukums/-i, pasūtīto vienību skaits, modelis, ja attiecināms;
 2. b) izvēlētais piegādes veids;
 3. c) norēķinu forma;
 4. d) piegādes adrese.

3) ja vēlaties pasūtījumu veikt laivai, pilnam laivas aprīkojumam ar copes elektroniku vai vairāku ierīču komplektāciju, aicinām vienoties par tikšanos mūsu birojā Krasta ielā 99a, Rīga. Tikšanās laikā precizēsim Jūsu vēlmes un vienosimies par situācijai atbilstošāko komplektāciju.  Par precīzu tikšanās laiku vēlams vienoties, iepriekš zvanot pa

tālr. 29 377 888.

Serviss

Nodrošinām pārdoto preču garantijas servisu.

Mūsu servisā aprīkojam laivas, uzstādām dzinējus, remontējam elektroninstalācijas laivās un veicam citus uzlabošanas darbus pēc iepriekšēja pieraksta.

Piegāde

Eholotes.lv birojā. Pasūtīto preci var saņemt Eholotes.lv birojā Rīgā, Krasta ielā 99a darba dienās 09:00 – 17:00. Sūtījuma uzglabāšanas laiks ir 5 darba dienās. Jūs varat norēķināties skaidrā naudā, kā arī ar bankas pārskaitījumu (priekšapmaksa). Tāpat Jūs varat saņemt arī līzingā iegādātās preces.

Piegāde uz Omniva pakomātu. Piegāde uz Omniva pakomātu ir iespējama tikai gadījumā, ja veicat priekšapmaksu. Apstiprinot pasūtījumu, izvēlēties sev tuvāko pakomātu. Īsziņā uz norādīto telefonu saņemsiet pakomāta atvēršanas kodu. Sūtījums pakomātā glabājas 7 dienas.

Iespēja vienoties arī par citu Jums ērtu preču piegādes veidu, kas tiks saskaņots ar Jums pēc alternatīvo versiju izvērtēšanas, norādot arī piegādes maksu.

Nodrošinām pasūtījumu piegādi arī ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

 Piegādes cena

Piegādes maksa
Eholotes.lv birojā

Uz Omniva pakomātu

 

Cits piegādes veids vai piegāde uz ārzemēm

Bezmaksas

 

Saskaņā ar Omniva cenrādi https://www.omniva.lv/privats/sutijums/sutijumu_sutisana_latvijas_robezas

Saskaņā ar izvēlētā piegādātāja apstiprināto cenrādi. Piegādātājs, piegādes veids un maksa tiek saskaņota ar pasūtījuma pircēju pirms gala rēķina sagatavošanas. Piegādes maksa tiek iekļauta gala rēķinā.

Norēķinu kārtība

Par preci iespējams norēķināties:

 1. Preces saņemšanas brīdī mūsu birojā Rīgā, Krasta ielā 99a skaidrā naudā;
 2. Ar pārskaitījumu uz Eholotes.lv bankas kontu

Apmaksu ar bankas pārskaitījumu lūdzam veikt tikai pēc rēķina saņemšanas, maksājuma mērķī norādot pasūtījuma vai pavadzīmes identifikācijas numuru.