„Ķeram Lielās 2021” attālinātās, individuālās spiningošanas sacensības.

„Ķeram Lielās 2021” attālinātās, individuālās spiningošanas sacensības.

198618212 2944173415868535 3117088412991426262 N

Attālināto spiningošanas sacensību “Ķeram Lielās 2021” nolikums.

 1. SACENSĪBU MĒRĶIS
 • Prasmīgāko un veiksmīgāko Babītes speciālistu noskaidrošana;
 • pieredzes apmaiņa starp dalībniekiem;
 • C&R popularizēšana, sacensībās jāievēro princips – noķer, nofotografē, atbrīvo.
 1. ORGANIZATORS:

– Biedrība “Makšķernieku klubs Osprey” sadarbībā ar veikalu Eholotes.

 1. NORISES LAIKS:

– 2021. gada 6.novembris no plkst. 7.00 līdz plkst. 15.00

 1. NORISES VIETA:

– Babītes ezers, Babītes Novads, Latvija, Laivu bāze “Vecupenieki”

 1. DALĪBNIEKI un ĶERŠANAS METODE:

5.1. Sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vai ārvalstu viesis, kurš aizpildījis pieteikuma formu un iemaksājis dalības maksu organizatora norādītā bankas kontā, pilnā apmērā, norādot sacensību nosaukumu un dalībniekus – Ķeram Lielās 2021, ekipāža Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds vai ekipāžas nosaukums. Dalībnieki , jaunāki par 18 gadiem var piedalīties tikai ar vecāku atļauju, tiks izskatīti individuāli pieteikumi un būs spec-akcepts no organizatora.

5.2. Gadījumā, ja ekipāžas dalībnieks nevar ierasties uz startu, organizators izskata jautājumu par dalībnieka aizstāšanu, maksa papildus 20 EUR.

5.3. Sacensībās atļauta tikai viena līdaku ķeršanas metode – spiningošana ar mākslīgo ēsmu.

 1. DALĪBNIEKU PIENĀKUMI:

6.1. veikt organizatora noteikto dalības maksu noteiktajā termiņā;

6.2. ievērot un izpildīt organizatora prasības un norādījumus, šo nolikumu, Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus (22.12.2015 MK noteikumus Nr.800), Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos (09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92), kā arī citus likumus un normatīvos aktus, kas ir spēkā norises vietā un laikā, tai skaitā fiziskās distancēšanās noteikumus un citus “Covid-19” vīrusa ierobežošanas pasākumus.

6.3. Sacensību dalībniekiem, sacenību laikā jālieto sejas maskas. Izņēmums var būt, ja abi ekipāžas dalībnieki ir no vienas mājsaimniecības.

6.4. Ievērot vispārējas ētikas un pieklājības prasības pret makšķerniekiem ezerā, sacensību dalībniekiem un sacensību organizatoru.

 1. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN TERMIŅI:

6.1. Sacensībām, ievērojot nolikumā rakstīto, var pieteikties ekipāžas vienas laivas sastāvā, makšķernieku skaits laivā ir ierpbežots – ne vairāk kā 2 spiningotāji.

 

6.2 Pieteikumus pieņem līdz 2021. gada 3.novembrim,  plkst. 23:59, dalībnieku skaits var tikt ierobežots.

 

6.3 Dalības maksa par dalību Ķeram Lielās 2021 50 EUR apmērā par katru ekipāžu jāiemaksā līdz 2021. gada 4.novembrim ieskaitot.

Lūdzam pieteikties pa e-pastu baits@eholotes.lv vai pa tālruni 29377888 vai veikalā eholotes.lv , darba laikā.

 1. Vispārīgie noteikumi.

8.1. Sacensības notiek saskaņā ar organizatoru sastādīto programmu un grafiku.

8.2. Noķerto zivju fotogrāfijas uzņem un nosūta paši ekipāžas dalībnieki.

8.3. Sacensību organizētājs, nozīmēs precīzu laiku kad dalībnieki var ierasties laivu bāzē, tādā veidā izvairoties no pulcēšanās laivu ielaišanas vietās. Organizētājs paredz 15 min. laivas sagatavošanai. Ja dalībniekiem nepieciešams ilgāks laiks, to individuāli saskaņo ar organizatoru.

8.4. Covid-19 noteikumi, kuri būs spēkā sacensību laikā, obligāti jāievēro visiem sacensību dalībniekiem.

 1. NOĶERTĀ LOMA REĢISTRĀCIJA:

9.1. Loma reģistrēšana notiek elektroniski uz organizatora  norādīto telefona numuru, aplikācijā WhatsApp, elektroniski jāiesniedz zivs fotogrāfijas, kas atbilst šādiem kritērijiem:

9.1.1. zivs nofotografēta 2 reizes – tūlīt pēc iesmelšanas uztveramaja tīkliņā, pie laivas, ūdenī, neizņemot mānekli un uz organizatora piešķirtās mērlentes tā, lai skaidri redzams zivs garums un skaitļi uz mērlentes, bet atlaižot zivi filmējam video, kuru arī iesūtām What’s App aplikācijas grupā.

9.1.2. fotogrāfijā uz mērlentes ir jābūt redzamam zivs kreisajam sānam, zivs jāgulda uz labā sāna.

9.1.3. fotogrāfijas/video tiek uzņemtas tikai ar dalībnieku telefoniem, kuru numuriem jābūt reģistrētiem pieteikuma formā;

9.1.4. Zivs fotogrāfijas un video jānosūta nekavējoties, tūlīt pēc to uzņemšanas.

 1. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA:

10.1. Vērtētas tiek līdakas, kuras garākas par 60 cm, nofotografētas atbilstoši šim nolikumam un fotogrāfijas iesniegtas nekavējoties pēc zivs noķeršanas. Katra individuāla zivs tiek pieņemtas vērtēšanā tikai vienu reizi. Ja zivs noķerta tai pašā dienā atkārtoti tā rezultātam nekvalificējas.

10.2. Sacensību rezultātu veido punkti, ko piešķir par katru garuma centimetru 3 (trīs) lielākajām līdakām katrai ekipāžai. (Viens līdakas centimetrs = viens punkts.)

10.3 Zivs garums tiek fiksēts tikai pilnos centimetros, noapaļojot uz augšu. Piemēram, līdaka 71.2cm tiek reģistrēta kā 72 cm.

Zivis, kas neatbilst noteiktajam minimālajam izmēram, protokolā reģistrētas netiek. Nekādiem izmēriem zem noteiktā minimālā izmēra noapaļošana nav spēkā. Piemēram, līdaka 59.90 cm, nav uzskatāma par 60cm garu līdaku.

10.4. Ekipāža kura pirmā iesūta trīs ieskaites zivis, tiek piešķirti papildus 20 punkti.

10.5. Atbilstoši saņemtajiem punktiem, ekipāžām tiek sadalītas vietas, uzvar ekipāža, kura spēja savākt visvairāk punktus kopvērtējumā.

10.6.  Vienādu komandas punktu gadījumā augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir reģistrēta lielākā līdaka. Ja atkal vienādi – uzvarētāju nosaka caur papildus disciplīnu kastingā, kuru improvizē organizators.

 1. EKIPĀŽU DALĪBNIEKIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS:

11.1. Dalībnieki ir pieteikti sacensībām un par ekipāžas startu ir samaksāta dalības maksa pilnā apmērā nolikumā noteiktā termiņā.

11.2. Dalībniekiem ekipāžu jānodrošina ar:

11.2.1. uzlādētu mobilo tālruni ar interneta pieslēgumu, fotografēšanas funkciju un uzinstalētu aplikāciju WhatsApp, tādējādi nodrošinot iespēju uzņemt un nosūtīt fotoattēlus katrā sacensību dienā;

11.2.2. derīgu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti vai dokumentu, kas atļauj makšķerēt bez tās;

11.2.3. spiningošanai nepieciešamajiem rīkiem, mākslīgajiem mānekļiem un piederumiem saudzīgai zivs uztveršanai un atbrīvošanai. Laivā jābūt vismaz vienam uztveramajam tīkliņam un speciālām knaiblēm un citiem insturmentiem saudzīgai āķa izņemšanai.

11.2.4. ar organizatora izsniegtiem atbilstošā posma atribūtiem, kas nepieciešami loma verificēšanai.

11.2.5. Ar sacensībām atbilstošu laivu. Ja laiva, tiek iznomāta laivu bāzē “Vecupenieki”, tad rezervācija un laivas nomas maksas apmaksa jāveic līdz 2.novembrim, ieskaitot!

11.3 Ekipāžu dalībnieki par savu drošību uz ūdens, maksķerēšanas un kuģošanas noteikumu ievērošanu pilnā mērā atbild tikai personīgi.

 

 1. DALĪBAS MAKSA:
  • Dalības maksa ekipāžai ir 50 EUR.
  • Dalības maksa par sacensībām jāiemaksā līdz 2021. gada 4.novembrim ieskaitot.
  • Dalības maksa jāpārskaita:

Biedrībai Makšķernieku klubs Osprey, konts  LV38RIKO0002930174354, Luminor banka.

 • Maksājuma uzdevumā jānorāda – par dalību Ķeram Lielās 2021, ekipāžas nosaukums un dalībnieku Vārds/Uzvārds .

 

SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM AIZLIEGTS:

13.1 Piedalīties sacensībās manāmā alkohola reibumā (manāmu alkohola reibumu nosaka sacensību tiesnesis un šis lēmums nav apstrīdams).

13.2 Pieteikt reģistrācijai un sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras nav iegūtas sacensību dienā, sacensībām noteiktajā laikā un no sacensībām reģistrētās laivas.

13.3 Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu, tās daļas vai modifikācijas.

13.4 Izrādīt vai demonstrēt klaju necieņu attiecībā uz citiem sacensību dalībniekiem, sportistiem, tiesnešiem, skatītājiem, organizatoriem, tienešu kolēģiju un tās pieņemtajiem lēmumiem.

13.5 Vienlaicīgi izmantot vārāk kā vienu mānekli.

13.6 Velcēt, atstāt mānekli ūdenī pārvietojoties.

13.7 Atrasties tuvāk par 50m citiem kuģošanas līdzekļiem, gan tādiem, kas piedalās sacensībās, gan arī tādiem, kas nepiedalās.

13.8 Jebkādā veidā traucēt citiem makšķerniekiem, kuri piedalās sacensībās.

13.9 Paturēt lomā noķertās līdakas. (Sacensību laivā, jeb kādā veidā uzglabāt zivis(sarkanā kartīte).)

13.10. Sacensību laivā, jeb kādā veidā uzglabāt līdakas.

13.11. Piestāt krastā bez sacensību tiesenša atļaujas, laivai visu sacensību laiku ir jābūt redzamai.

 1. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO

14.1 Piesakoties sacensībām dalībnieks apliecina, ka organizators drīkst izmantot viņa nodotos datus savām vajadzībām ciktāl tas attiecas uz šo sacensību organizēšanu, reklāmu, norisi un atskaitēm pēc tām.

14.2 Reģistrējoties sacensībām dalībnieks, ar savu parakstu apliecina, ka:

14.2.1 viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties sacensībās;

14.2.2 par savu drošību, tai skaitā pie un uz ūdens, pilnā mērā viņš ir atbildīgs personīgi;

14.2.3 ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīsies no rīcības, kura rada citu drošības vai veselības apdraudējumu;

14.2.4 dalībnieks dod atļauju sacensību organizatoram un sacensību tiesnesim sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā, un internetā.

 1. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA:

15.1 Augstāko vietu ieņem ekipāža ar lielāko punktu summu, kuru veido 3 garākās līdakas, un papildus punkti par protokola aizpildīšanu pirmajiem, kuras noķertas Ķeram Lielās 2021 sacensību laikā.

 1. APBALVOŠANA:

16.1 Sacensību organizators apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus ekipāžu vērtējumā.

16.2 . Organizators var piešķirt papildus veicināšanas balvas par citiem sasniegumiem, piemēram – lielākā līdaka sacensībās, labākais sacensību foto, atraktīvākā ekipāža un tamlīdzīgi.

16.3. Balvu fondu sacensībām nodrošina veikals Eholotes.lv. Tā kopējā summa vismaz 3000 EUR apmērā – BigBait inventārs, Grundens apģērbi no veikala Eholotes.lv. Iespējamas papildus balvas no citiem atbalstītājiem.

16.4 Uzvarētēji tiks apbalvoti indivudālā kārtā, pēc iepriekšējas vienošānās ar uzverētājiem.

 1. Covid-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumi:

17.1. Sacensībās tiek organizētas attālināti, sacensību laikā, dalībniekiem ir aizliegts pamest savus peldlīdzekļus bez tiesnešu uzaicinājuma.

17.2. Sacensību dalībnieku skaits ir ierobežots līdz 50 ekipāžām (max 100 cilvēkiem).

17.3. Sacensību dalībniekiem, tiks nozīmēts konkrēts ierašanās laiks sacensību norises vietā. Pēc laivas iekārtošas dalībniekiem, ir aizliegts pulcēties laivu bāzes teritorijā.

17.4. Sacensību rezultāti tiks apkopoti elektroniski.

17.5. Sacensību apbalvošana notiks attālinātā kārtībā- nosūtot balvas caur kurjerdienestu, vai tās būs iespējams saņemt veikalā eholotes.lv iepriekš vienojoties par konkrētu laiku ar organizatoru.

17.6. Ja dalībnieki ir no dažādām mājsaimniecībām tiem ir jālieto mutes un degunu aizsedzošas maskas.

17.7. Laivu tehnisko inspekciju veic divi tiesneši pēc nejušības principa. Apskate tiek veikta laivai atrodoties uz ūdens vai pie laivas ielaišanas ūdenī. Šāda apskate ir nepieciešama, lai nodrošinātu godīgu sacensību norisi un nodrošinātu sacensību dalībnieku drošību

17.8. Tāpat organizators aicina ievērot 2 mājsaimniecību principu kontaktējoties ar sacensību organizatoriem, tiesnešiem, fotogrāfu un citu apkalpojošo personālu, kā arī ievērot 2m distanci.

17.9. Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību uz ūdens un visu epidemioloģisko ierobežojumu ievērošanu sacensību laikā- sejas masku lietošanu, 2 metru distances ievērošanu utml.

 1. Citi noteikumi.

18.1. Mārketinga aktivitātes sacensību norises vietā drīkst veikt tikai ar organizatoru atļauju.

18.2. Laivu rezervācija sacensībām jāveic savlaicīgi, sacensību organizators negarantē laivu pieejamību, tās nav iekļautas dalības maksā. Var izmantot savas laivas atbilstoši Babītes ezera ekspluatācijas noteikumiem. Laivu rezervācijai izmanot tālruņa Nr. 22344777

18.3. Sacensību organizators var ierobežot sacensību platību ezerā.

18.4. Organiztors ir tiesīgs ieviest labojumus un papildinājumus šajā nolikumā, ja tas ir nepieciešams.

Ja dalībniekiem rodas kādi papildus jautājumi vai nepieciešams kāda no pielikuma punktu skaidrojums, lūdzam sazināties ar sacensību organizatoru izmantojot e-pastu baits@eholotes.lv vai tālruni 29377888 (jautāt pēc Elvija Meistera).

Sekojam Eholotes.lv kontam, lai būtu informēti par visām izmaiņām. Paldies Janboart.com par sadarbību foto video jomā!

Jūsu grozs
0